ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SNOW ICE FISHING (WE)

SNOW ICE FISHING (WE)


ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : มกราคม 2561

- ทัวร์เกาหลี โปรแกรมครบจัดเต็ม!! เที่ยวสบาย
- พาท่านสนุกสนานกับลานสกีกว้าง เล่นสกีสุดมันส์
- ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากไร่ ลูกใหญ่แบบเต็มคำ!!
- ตะลุยสวนสนุก EVERLAND เล่นได้ไม่จำกัดรอบ
- ช้อปปิ้งย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน
- หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER
- พักผ่อนหย่อนใจที่ริมคลองชองกเยชอน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1   :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่  2    : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด,อุปกรณ์และครูฝึก )

วันที่  3    : สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - ศูนย์เวชสำอาง

วันที่  4    : พระราชวังเคียงบ๊อก - บลูเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIEND STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - FANTA STICK SHOW

วันที่  5    : N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์น้ามันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**