ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA PLUS + SPECIAL SPRING (TR)

KOREA PLUS + SPECIAL SPRING (TR)


ราคาเริ่มต้น 11,600 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน : JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : เมษายน - พฤษภาคม 2561

- ทัวร์เกาหลี ชมความงดงามของดอกซากุระ
- หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France
- ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิตามรอยซีรี่
- สวนลอยฟ้า "โซลโล 7017" Seoullo 7017
- LOTTE SEOUL SKY แลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโซล
- สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่
- ชม พระราชวังถ็อกซูกุง+ชม หอคอยกรุงโซล

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  หมู่บ้านฝรัง่ เศส (Petite France) - เกาะนามิ – โซลโล 7017

วันที่  3    :  ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสา อางค์ - ช็อปปิ้ ง ย่านฮงแด - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้

วันที่  4    :  พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยกรุงโซล - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต -
ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี – เมียงดง -พิเศษ ชมซากุระบาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**