ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เวียดนาม ดาลัด มุ่ยเน่ (CN)

เวียดนาม ดาลัด มุ่ยเน่ (CN)


ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Vietnam
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : VIETJET AIR
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุ่ยเน่
- ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก
- สนุกสนานกับการนั่งรถราง
- พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง
- พร้อมจิบไวน์ดาลัด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ –ดาลัด – มุยเน่ - ล้าธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง

วันที่  2    :  ทะเลทรายขาว – น้าตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บ้านเพี ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่

วันที่  3    :  สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการนี้รวม   

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. , ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ , ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดใน โปรแกรม**