ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom (TS)

เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom (TS)


ราคาเริ่มต้น 15,511 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน - พฤษภาคม 2561

- ทัวร์เกาหลี สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike ฤดูใบไม้ผลิ
- สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่ เกาะนามิ
- ชมความงดงามดอกซากุระบาน ณ ถนนยออิโด
- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง , ถนนฮงอิก
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน

วันที่  2    :  อินชอน - เกาะนามิ - ปั่นRail Bike – ซูวอน

วันที่  3    :  โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮันบก- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -น้ำมันสนเข็มแดง -พลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก

วันที่  4    :  ชมเทศกาลดอกซากุระ*** เพิ่มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระในช่วงที่ดอกซากุระบานหรือช่วงประมาณวันที่ 10-15 เม.ย 61 *** พระราชวังชางด๊อกคุง-ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-COSMETICDUTYFREE-โซลทาวเวอร์-ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**