ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SINGAPORE SO SHIOK 3D BY SL (SP)

SINGAPORE SO SHIOK 3D BY SL (SP)


ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน

ปกติ 10,900 บาท

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYSPSP01SL
  ประเทศ : Singapore
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

- ทัวร์สิงคโปร์ เยี่ยมชม "GARDEN BY THE BAY"
- ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
- ชมโชว์นํ้าพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light
- ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
- ถ่ายรูปคู่กับ "เมอร์ไลอ้อน" สัญลักษณ์แห่งสิงคโปร์ 
- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม+ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
**พิเศษ !ข้าวมันไก่+Song fa บักกุ้ดเต๋**

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์– ซิตี้ทัวร์เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั้ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์

วันที่  2    :  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) //  Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay

วันที่  3    :  Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้วย่านไชน่าทาวน์– ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชารืด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**