ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA BLOSSOM’S SOUL (WE)

KOREA BLOSSOM’S SOUL (WE)


ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : เมษายน2561

- ทัวร์เกาหลี ชมความงดงามของดอกซากุระ
- สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND!!!
- ชมเศียรพระพุทธรูป สักการะขอพร ณ วาวูจองซา 
- ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
- เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
- ถ่ายรูปสุดชิคที่ สะพาน Soyanggang Skywalk 
- แลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโซล“Seoullo 7017” 
- ชม หอคอยกรุงโซล+พระราชวังชางด็อก
- ปั่นจักรยานบนรางรถไฟหรือ "RAIL BIKE”

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK - JADE GARDEN

วันที่  3    :  วัดวาวูจองซา - ท้าข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM- สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ้ากัด)- สวนผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล - Seoullo 7017

วันที่  4    :  ศูนย์น้ามันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชส้าอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่น ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) - ชมบรรยากา

วันที่  5    :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**