ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HAPPY KOREA ENJOY SPRING & SUMMER BY TW (HT)

HAPPY KOREA ENJOY SPRING & SUMMER BY TW (HT)


ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : มิถุนายน - กรกฎาคม 2561

- ทัวร์เกาหลี ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง
- อินชอน ไชน่า ทาวน์ /พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
- ชมสะพานกระจกใส โซยังกัง
- นั่งรถไฟหัวมังกรชมป้อมปราการฮวาซอง 
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  / วัดโชเกซา
- ชมซากุระบริเวณเกาะยออิโด
- ชมพระราชวังถ็อกซูกุง / หมู่บ้านบุกชนฮันอก
- หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์- พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควัง เมียง – สะพานกระจกใสโซยังกัง - ซูวอน

วันที่  3    :  ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– ทงแดมุน – โซล

วันที่  4    : ชมดอกซากุระย่านยออิโด (ตามฤดูกาล) - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ศูนย์เครื่องสำอาง - ดิวตี้ฟรี- เมียงดง

วันที่  5    :  ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**