ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

WoW! Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss (IT)

WoW! Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss (IT)


ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกไม้อลังการพรมสีชมพู
- หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก+วัดอาซากุสะ
- ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้
- วัดนาริตะ+วัดอาซากุสะ+ช้อปปิ้งชินจูกุ
**พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ จังหวัดยามานาชิ  ออนเซ็น

วันที่  2    :  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – ทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ

วันที่  3    :  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)

วันที่  4    :  วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**