ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลี...สีชมพูKorea Cherry Blossom (IT)

เกาหลี...สีชมพูKorea Cherry Blossom (IT)


ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน 2561

- ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ซูวอน โซล เอเวอร์แลนด์
- ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ
- ชม ป้อมฮวาซอง+สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- SEOUL TOWER +ตลาดทงแดมุน
- แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล Seoullo 7017
- ชม ซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด
- พระราชวังเคียงบ็อค+คลองชองเกชอน
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

วันที่  2    :  อินชอน - เกาะนามิ- ซูวอน - ป้อมฮวาซอง

วันที่  3    :  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) - กิมจิแลนด์+ ใส่ชุด“ฮันบก” - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) -TEDDY BEAR MUSUEM - ช้อปปิ้งทงแดมุน

วันที่  4    :  ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลเูฮาส์- พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิ ธภัณฑ์พื้นเมือง DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่  5    :  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- AMETHYEST FACTORY - ช้อปปิ้ง ย่านฮงอิค - PAJU ENGLISH VILLAGE -Paju Premium Outlet - SUPER MARKET - ท่าอากาศยานอินชอน

วันที่  6    :  ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**