ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO ALL STAR Pinkmoss (ZE)

TOKYO ALL STAR Pinkmoss (ZE)


ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมทุ่งพิงค์มอส 1 ปี มีครั้งเดียว
- ขอพรที่ ศาลเจ้าคาโทริ+ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
- หุบเขา โอวาคุดานิ+เมืองโอไดบะ
- โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์ เล็ต+วัดอาซากุสะ
**พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง – นาริตะ- เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจ้าคาโทริ

วันที่  2    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5)  – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทุ่งดอก พิงค์มอส – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**