ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ขนมหวาน (TN)

TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ขนมหวาน (TN)


ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ตะลุยทุ่งลาเวนเดอร์
- สัมผัสความอลังการของภเูขาไฟฟูจิ
- เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ลิตเติ้ลเอโดะ
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ

วันที่  2    :  วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์- โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

วันที่  4    :  อิออน มอลล์- สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**