ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ALL STAR Lavender TOKYO (ZE)

ALL STAR Lavender TOKYO (ZE)


ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กันยายน 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง
- ศาลเจ้าคาโทริ+เมืองเก่าซาวาระ
- วัดอาซากุสะ+หุบเขาโอวาคุดานิ
- ภูเขาไฟฟูจิบริเวณชั้น 5
**พิเศษ !! ดินเนอร์สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ - ศาลเจ้าคาโทริ

วันที่  2    :  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ - เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้า แรธ่ รรมชาติ+ ทานขาปูยกัษ์

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**