ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Wow!!! Taiwan (VW)

Wow!!! Taiwan (VW)


ราคาเริ่มต้น 10,555 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Taiwan
  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

- ทัวร์ไต้หวัน สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
- อุทยานเหย่หลิ่ว ชมหินรูปพระเศียรราชินี
- หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ชมบ้านเรือนแบบเก่าๆของไต้หวัน
- ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเป
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก สัญลักษณ์ที่สำคัญ
- วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกรวัดที่เก่าแก่ในไทเป

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่  3    :  ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

วันที่  4    :  สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**