ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

JEJU SPECIAL AUTUMN (TR)

JEJU SPECIAL AUTUMN (TR)


ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท/ท่าน

ปกติ 10,900 บาท

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์เกาหลี เชจู ชมความงาม ใบไม้เปลี่ยนสี
- ชม พร้อมชิมชาเขียว พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
- ชมธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน 
- ภูเขาซองอัค ภูเขาไฟที่สามารถชมวิวทะเลได้
- น้ำตกซอนจียอน ไหลลงจากหน้าผาหิน
- ชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจูบง
- หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ"
- ชายหาด วอลจองรี+ยงดูอัมร็อค
- ดาวทาวน์เมืองเชจู ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินสุวรรณภมูิ– ประเทศเกาหลีใต้

วันที่  2    :  อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค - น้ำตกซอนจียอน –วัดซันบังซา

วันที่  3    :  ซอพจิโกจิ -ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวฒั นธรรมซองอบึ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ- ชายหาดวอลจองรี

วันที่  4    : ยงดูอมัร็อค หรือโขดหินรูปหัวมงักร -ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เกต็ - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู-กรุงเทพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

**โปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่นลดราคาจากปกติ 2,000 - 3,000 บาท**