ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ (TN)

TOKYO FUJI ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ (TN)


ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กันยายน - ตุลาคม 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น ภเูขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
- ชมความงาม ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
- วัดอาซากุสะ + ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
- เมืองเก่าซาวาระ หรือ Little Edo
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  2    :  วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

วันที่  4    :  วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – อิออน มอลล์– สนามบินนาริตะ

วันที่  5    :  สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**