ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI ชุดใหญ่ไฟกระพริบ (GS)

TOKYO FUJI ชุดใหญ่ไฟกระพริบ (GS)


ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมความงดงามภูเขาไฟฟูจิ
- โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากฟูจิ
- ชมทุ่งลาเวนเดอร์ สวนสาธารณะริมOishi Park
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
- หอคอยโตเกียวสกาย ทรี แลนด์มาร์กแห่งใหม่
- วัดนาริตะซัง ชินโชจิ วัดพุทธที่เก่าแก่ ขนาดใหญ่
**พิเศษ !! สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์+บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์– วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี – นาริตะ

วันที่  4    :  อิสระเต็มวันหรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**