ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA บุหงา ลั่นทุ่ง (ZE)

OSAKA บุหงา ลั่นทุ่ง (ZE)


ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น นั่งกระเช้าคัทสึระงิ ชมดอกอาซาเลีย
- ศาลเจ้าคิบูเนะ+ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ+ศาลโทริอิ
- ชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง
- ช้อปปิ้งจุใจ ริงกุ เอาท์เล็ต+เกียวโต สเตชั่น
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าคิบูเนะ - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – เกียวโต สเตชั่น

วันที่  3    :  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

วันที่  4    :  กระเช้าคัทสึระงิ – ดิวตี้ฟรี- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ– ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**