ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI ซุปตาร์ส้มจี๊ด (TN)

TOKYO FUJI ซุปตาร์ส้มจี๊ด (TN)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : SCOOT
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกชม ใบไม้เปลี่ยนสี
- นั่งกระเช้าคาชิคาชิ ชมความวามของธรรมชาติ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี แลนมาร์กแห่งใหม่
- เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี- กระเช้าคาชิคาชิ-โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ

วันที่  4    :  เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า – เมืองคามาคุระ – วัดโตคุ อิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ – อิออนมอลล์

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**