ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์เซเลบริตี้  (AUTUMN) (TN)

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์เซเลบริตี้ (AUTUMN) (TN)


ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ
- แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
- เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต
- ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
- ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า
- สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  2    :  หมู่บ้านนินจาอิงงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ– ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ

วันที่  3    :  อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่  4    :  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ– น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์– สนามบินดอนเมือง

วันที่  5    :  สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**