ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

MY AUTUMN IN KOREA (SI)

MY AUTUMN IN KOREA (SI)


ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : JIN AIR
  ช่วงเวลา : ตุลาคม 2561

- ทัวร์เกาหลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
- นมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ วัดชินฮึงซา
- ลิ้มรสผลไม้ ณ สวนผลไม้ตามฤดูกาลของเกาหลี
- สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ช้อปปิ้งของฝากจาก LINE FRIEND STORE
- ชมความงามของพระราชวังเคียงบกกุง สมัยโชซอน
- ชมวิว คล้องกุญแจ หอคอย N’SEOUL TOWER

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่  2    :  อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา

วันที่  3    :  สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet –ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )

วันที่  4    : ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ ฟรี– ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )

วันที่  5    :  ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**