ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN (TR)

KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN (TR)


ราคาเริ่มต้น 15,300 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์เกาหลี เยือน เกาะนามิชม ใบไม้เปลี่ยนสี
- ชม พระราชวังถ็อกซูกุงพระราชวังแห่งความอายุยืน
- คลองชองเกชอน คลองโบราณในสมัยโชซอน
- ชม "จตุรัสควางฮวามุน"ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง
- รูปปั้นพระเจ้าเซจงมหาราช ผู้ประดิษฐ์อักษรเกาหลี
- โซลโล 7017 ทางเดินลอยฟ้าบรเิวณกลางกรุงโซล
- LOTTE SEOUL SKY+สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์
- ชม หอคอยกรุงโซล N Tower ถ่ายรูป+คล้องกุญแจ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  เกาะนามิ- บลูเฮาส์ - พระราชวังถ็อกซูกุง - คลองชองเกชอน - จตุรัสควางฮวามุน - โซลโล 7017

วันที่  3    :  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ฮงแด ช้อปปิ้งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์

วันที่  4    : ศูนย์โสม -ร้านสมุนไพร - หอคอยกรุงโซล - ดิวตี้ฟรี- ตลาดเมียงดง -รา้นละลายเงินวอน กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**