ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

JEJU SPECIAL WINTER (TR)

JEJU SPECIAL WINTER (TR)


ราคาเริ่มต้น 9,100 บาท/ท่าน

ปกติ 12,100 บาท

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET
  ช่วงเวลา : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

- ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู สัมผัสความหนาวเย็นของ หิมะ
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซานชมธรรมชาติที่สวยงาม
- ไร่ชาโอซุลลอคไร่ชาเขียวคุณภาพสูง ส่งออกทั่วโลก
- สวนส้มไร้เมล็ดส้มที่มีรูปร่างแปลกตาที่มีชื่อว่า ฮัล ลาบง
- นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา+ภูเขาซองอัค
- ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ+ดาวทาวน์เมืองเชจู
- ชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง+ยงดูอัมร็อค
- ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ"+Woljeongri Beach

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินสุวรรณภูมิ– ประเทศเกาหลีใต้

วันที่  2    :  อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด -วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค

วันที่  3    :  ร้านน้ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ -ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี

วันที่  4    :  ยงดูอัมร็อค หรือโขดหินรูปหัวมังกร -ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู-กรุงเทพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

**โปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่นลดราคาจากปกติ 2,000 - 3,000 บาท**