ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์แดงจ๊าด ส้มจี๊ด (TN)

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์แดงจ๊าด ส้มจี๊ด (TN)


ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAYS
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชม ใบไม้เปลี่ยนสี
- ตามรอยแฟนเดย์ ณ หุบเขานรกจิโกกุดานิ
- ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ+เยือนคลองโอตารุ
- นั่งกระเช้าชมววิยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ
- ลิ้มลองขนมเลื่องชื่อ LETAO
- สัมผัสความน่ารักของน้องหมีสีน้ำตาล
**พิเศษ !! ปิ้งย่าง+ ขาปู 3 ชนิด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ – ป้อมโก เรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวภเูขาฮาโกดาเตะ

วันที่  3    :  ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ– โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี - หุบเขานรกจิโกกุดานิ– ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร

วันที่  4    :  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหลคิตตี้– ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่  5    :  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**