ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY) (TN)

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY) (TN)


ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
- ชมดอกไม้ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน
- วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
- ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ชินจูกุ , อิออนมอลล์
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  2    :  วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ- AMI PREMIUM OUTLET

วันที่  4    :  สวนไคราคุเอน – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิออน มอลล์– สนามบินนาริตะ

วันที่  5    :  สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**