ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA THREE COLOR LEAVES (ZE)

KOREA THREE COLOR LEAVES (ZE)


ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์เกาหลี ชม ถนนอุโมงค์แปะก๊วย
- หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณโออัม-ริ
- หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน ร้านกาแฟ ช้อปปิ้ง
- สนุกสนานกับเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชมวิวเมืองโซล+คล้องกุญแจคู่รักโซลทาวเวอร์
- พระราชวังชางด็อกกุง ชม ใบไม้เปลี่ยนสี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  เกาหลีใต้ – เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บา้นพื้นเมืองโออัมริ– พิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์นายพล ลีซุนซิน – หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน

วันที่  3    :  โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND สมุนไพรโสมเกาหลี- COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER

วันที่  4    :  น้ำมันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอะเมทิส - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**