ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA AUTUMN BREEZE (ZE)

KOREA AUTUMN BREEZE (ZE)


ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์เกาหลี check in กับที่เที่ยวใหม่ !!
- เยือนสะพานแขวนมาจังโฮซู ชม ใบไม้เปลี่ยนสี
- สนุกสนานกับเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชมวิวเมืองโซล+คล้องกุญแจคู่รักโซลทาวเวอร์
- ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติบุคฮันซาน
- พระราชวังชางด็อกกุง ชม ใบไม้เปลี่ยนสี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้– รร. อินชอน

วันที่  2    :  สะพานแขวนมาจังโฮซู- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - N SEOUL TOWER - รร. โซล

วันที่  3    :  ป้อมบุคฮันซานซอง – วัดโดซอนซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวัง ชางด็อกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

วันที่  4    :  COSMETIC OUTLET - สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด HYUNDAI OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน

วันที่  5    :  สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**