ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA TAKAYAMA หนาวนี้...ที่รอคอย (ZE)

OSAKA TAKAYAMA หนาวนี้...ที่รอคอย (ZE)


ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
- ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ+ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง
- ชมความงามของวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง
- ชม เทศกาลแสงสี ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ
- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านมรดกโลก
- ชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

วันที่  3    :  นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ– อิออน

วันที่  4    :  ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ– ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**