ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้งใบไม้เปลี่ยนสี (ZE)

TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้งใบไม้เปลี่ยนสี (ZE)


ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชม ใบไม้เปลี่ยนสี
- ชมความงามอุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร
- สัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนภูเขาไฟฟูจิ
- ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
- ขอพร วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด
- ชิมไข่ดำ ชมธรรมชาติหุบเขาโอวาคุดานิ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

วันที่  2    :  นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแรธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิไคโร-โอไดบะ

วันที่  4    :  สวนโชวะคิแนน – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ– อิออน - กรุงเทพฯ

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**