ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO SPARKLING ล้อมรักพักลมหนาว (ZE)

TOKYO SPARKLING ล้อมรักพักลมหนาว (ZE)


ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น ตะลุยหิมะนุ่มๆที่ลานสกีฟูจิเท็น
- หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคแหล่งน้ำบริสุทธิ์
- ขอพร วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ในกรุงโตเกียว
- ถ่ายภาพแลนด์มาร์กใหม่หอคอยโตเกียวสกายทรี
- นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

วันที่  2    :  นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ– โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ

วันที่  4    :  นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี– วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ– อิออน - กรุงเทพฯ

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**