ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง (ZE)

TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง (ZE)


ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์ญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ 
- ถ่ายภาพกับหอคอยโตเกียวสกายทรี
- ชมงามของดอกซูซูกิ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ
- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด
- หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งน้ำธรรมชาติ
- สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
- สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค+ชม วัดนาริตะซัง
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ

วันที่  4    :  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่  5    :  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ

วันที่  6    :  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**