ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

EASY POPULAR IN MACAU (CU)

EASY POPULAR IN MACAU (CU)


ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Macao
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

- ทัวร์มาเก๊า ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul
- สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล
- ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า
- ชมโรงแรมหรูThe Venetian Macau
- ชมวัดผู่โถ่วซือไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์
- ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road
- พระราชวังหยวนหมิงสร้างขึ้นแทนของกรุงปักกิ่ง
- ชมโชว์Huang Jia Shen Dian Show
**อิ่มอร่อยเมนู เป๋าฮื้อและไวน์แดง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่   1   :  กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์

วันที่  2    :  จูไห่ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย - พิเศษ!!เมนเูป๋าฮื้อเสิร์ฟ พร้อมไวน์แดง

วันที่  3    :  จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์– The Venetian Resort – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**