ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA SNOW FROST (ZE)

KOREA SNOW FROST (ZE)


ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ธันวาคม 2561

- ทัวร์เกาหลี หนาวไม่กลัว กลัวไม่มันส์กับสกี หิมะ
- สวมใส่ ชุดประจำชาติฮันบกพร้อมถ่ายภาพสวยๆ
- ตะลุยสวนสนุกกลางแจ้งสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชมหมู่บ้านบุกชอนฮันอกบ้านโบราณกลางกรุงโซล
- ช้อปปิ้งแบบจุใจ ย่านเมียงดง + เมียงดงสตรีทฟู้ด
- พระราชวังถ็อกซูกุงพระราชวังเก่าแก่สมัยโชซอน
- ชมวิวกรุงโซล+คล้องกุญแจ โซลทาวเวอร์
**พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้– รร. อินชอน

วันที่  2    :  เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ไร่สตรอเบอรี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก สวนสนุก EVERLAND

วันที่  3    :  ศูนย์สมุนไพรโสม - น้ำมันสน - COSMETIC - โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านบุกชนฮักอก DUTY FREE – ตลาดเมียงดง

วันที่  4    :  ฮอกเกนามู– พระราชวังถ็อกซูกุง – พลอยอเมทิส – HYUNDAI OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน

วันที่  5    :  สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**