ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Korea Autumn's Soul (WE)

Korea Autumn's Soul (WE)


ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์เกาหลี ชม ใบไม้เปลี่ยนสี เกาะชื่อดัง เกาะนามิ
- พร้อมสักการะขอพร ณ วัดวาวูจองซา
- สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
- คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซล N SEOUL TOWER
- ปั่นรถราง เลื่อนชมวิวธรรมชาติRAIL BIKE
- ช้อปปิ้งกระจาย ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน
- ช้อปของฝากสุด น่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
- ดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
- สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK

วันที่  3    :  วัดวาวูจองซา - ข้าวห่อสาหร่าย+ฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)

วันที่  4    :  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) - ชมวิวแม่น้ำฮัน

วันที่  5    :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**