ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA WINTER’S SOUL (WE)

KOREA WINTER’S SOUL (WE)


ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYWEKR01LC
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี สนุกสนานกับ หิมะ เล่นสกีสุดมันส์
- พร้อมสักการะขอพร ณ วัดวาวูจองซา
- สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
- ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว์เบอร์รี่สดๆ
- ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
- ชม แม่น้ำฮัน+เดินเล่นที่DDPทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
- “Seoullo7017” แลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโซล
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE-สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK - อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน**

วันที่  3    :  สตอร์วเบอรีฟาร์ม - วัดวาวูจองซา - ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017

วันที่  4    :  ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้า แฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)- ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน

วันที่  5    :  NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**