ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA FALLEN LEAVES (ZE)

KOREA FALLEN LEAVES (ZE)


ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2561

- ทัวร์เกาหลี ชม ใบไม้เปลี่ยนสี สวย ๆ แบบจุใจ
- ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ง
- สวนกวานักซานนักซองแด+ชม วัดโชเกซา
- สัมผัสกับการท่องเที่ยวปั่น RAIL BIKE
- ชม พระราชวังชางด็อกกุง+ชมวิวโซลทาวเวอร์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้– RAIL BIKE

วันที่  2    :  เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – EVERLAND – NAKSEONGDAE PARK

วันที่  3    :  วัดโชเกซา – อินซาดง - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง COSMETIC - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

วันที่  4    :  สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส - โซลทาวเวอร์ – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**