ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลี โรบิ้นฮู้ด FUNNY FISHING DREAM (VW)

เกาหลี โรบิ้นฮู้ด FUNNY FISHING DREAM (VW)


ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มกราคม 2562

- ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว
- สนุกสนานกับ หิมะ สีขาวเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท
- ตามรอยซีรี่ย์ Winter Love Song เกาะนามิ
- สวนสนุก EVERLAND+ชมวิวเมือง N-Seoul Tower
- ช้องปิ้ง 2 ตลาดดัง ตลาดทงแดมุนและตลาดเมียงดง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่  2    :  สนามบินดอนเมือง - อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง

วันที่  3    :  ไร่สตรอเบอรี่- สนุกสนานกับการเล่นสกี- สวนสนุก EVERLANDLINE FRIEND - ตลาดทงแดมุน

วันที่  4    :  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก –ศูนย์เครื่องสำอาง – Duty Free ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  N-Seoul Tower – น้ำมันสนเข็มแดง – SUPERMARKET – สนามบินอินชอน – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**