ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO STRONG WINTER (ZE)

TOKYO STRONG WINTER (ZE)


ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP10XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น สนุกกับหิมะ เล่นสกี ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
- ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว 
- ชิมไข่ดำ  ณ หุบเขาโอวาคุดานิหรือ หุบเขานรก
- ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็นต้นตำรับ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาริตะ-อาซากุสะ-เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

วันที่  4    :  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อ ทัวร์ดิสนีย์แลนด์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**