ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA ICE FISHING (ZE)

KOREA ICE FISHING (ZE)


ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEKR02XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ 2562

- ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว
- ฟินขั้นสุดตะลุย หิมะ สนุกสนานบน ลานสกีขนาดใหญ่
- สวนสนุก LOTTE WORLD สวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี
- ชม พระราชวังชางด็อกกุง 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ
- ชมวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์+คล้องกุญแจ
- ช้อปปิ้งเมียงดง + เมียงดงสตรีทฟู้ด
**พิเศษ !! ขาปูยักษ์+เก็บสตรอเบอร์รี่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  เกาหลีใต้ (อินชอน) - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี

วันที่  3    :  ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC สวนสนุก LOTTE WORLD

วันที่  4    :  โซลทาวเวอร์- สมุนไพรฮอตเกนามู- ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - TRICK EYE & ICE MUSEUM พลอยอเมทิส - พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**