ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์บ้านหิมะ (TN)

TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์บ้านหิมะ (TN)


ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP80XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชม กระท่อมหิมะ หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง
- นิกโก้เมืองทรดกโลก สักการะศาลเจ้าโทโชกุ
- อิสระเล่นสกีตะลุยหิมะ ณ ลานสกีเมืองนิกโก
- เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจุคุ
- วัดอาซากุสะ + ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
- ช้อปสุดมัน ณ ชินจุกุ+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  2    :  เมืองนิกโก้– ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระ ณ ลานสกี เมืองนิกโก้ –เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ

วันที่  3    :  เมืองฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็นเท้าฟรี!!!  ณ สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิจูคุ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ– ปราสาทซรึุงะ - โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนน้ำ และออนเซ็นขนาดใหญ่ สไตล์สวนสนุก

วันที่  4    :  ฟุคุชิมะ – สะพานแขวนริวจิน - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ  - โอไดบะ - สนามบินนาริตะ

วันที่  5    :  สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**