ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

FAMOUS IN TAIWAN (ZE)

FAMOUS IN TAIWAN (ZE)


ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-ZE-TP1706
  ประเทศ : Taiwan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAYS
  ช่วงเวลา : กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

- เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
- ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
- ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
- ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
***สุดพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง***

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
 

วันที่  2    :  เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว
 

วันที่  3    :  ไทจง - โรงงานพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ศูนย์ COSMETIC - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
 

วันที่  4    :  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ