ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์Snow white  (TN)

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์Snow white (TN)


ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP82XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น สนุกกับหิมะ เล่นสกี ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
- สัมผัสประสบการณสุดมันส์ ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
- เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
- หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์กแห่งใหม่
- ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว
- ย่านโอไดบะ ชมUnicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่
**พิเศษ !!อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮท์แลนด์- แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่  3    :  ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  เมืองคาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่า - ตรอกลูกกวาด - โตเกียว - ชินจูกุช้อปปิ้ง – กันดั้ม ณ โอไดบะ – ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ – อิออน – สนามบินนาริตะ

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**