ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

 T-SUD KUNMING SNOW MOUNTIAN (ZE)

T-SUD KUNMING SNOW MOUNTIAN (ZE)


ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : China
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : Lucky Air
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์จีน ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง
- ชมวิวทิวทัศน์แผ่นดินสีแดง เมืองตงซวน
- ชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ ณ ยูนนาน
- ชม สวนน้ำตก+ชม ประตูม้าทองไก่หยก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง

วันที่  2    :  คุนหมิง - ภเูขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)

วันที่  3    :  เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน – คุนหมิง

วันที่  4    :  วัดหยวนทง - ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**