ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA LIGHT FEST (ZE)

KOREA LIGHT FEST (ZE)


ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEKR05XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ 2562

- ทัวร์เกาหลี เทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
- งานประดับไฟ The Garden Of TheMorning Calm
- สนุกสุดมันส์สวนสนุกกลางแจ้ง ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชม พระราชวังชางด็อกกุง+เล่นสกี ณ ลานสกีขนาดใหญ่
- ช้อปปิ้งย่านดังทั้งเครื่องสำอางค์และเสื้อผ้า ย่านเมียงดง 
**พิเศษ! บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว+เก็บสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  เกาหลีใต้ – เทศกาลตกปลา – เทศกาลไฟประดับ THE GARDEN OF MORNING CLAM

วันที่  3    :  เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ – เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - สวนสนุก EVERLAND

วันที่  4    :  วัดโชเกซา – ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – พระราชวังชางด็อกกุง – ฮอกเกนามู DUTY FREE – ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**