ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI ซุปตาร์วิสทีเรีย (TN)

TOKYO FUJI ซุปตาร์วิสทีเรีย (TN)


ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP26TR
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : SCOOT
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิแลนด์มาร์ก
- ชม ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน สถานที่ชมดอกวิสทีเรีย
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
- เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
- แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
- เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
- นั่งกระเช้า คาชิคาชิ ชมธรรมชาติ
- ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอ้าเลทและชินจูกุ
**พิเศษ!! ดินเนอร์ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี– นั่งกระเช้าคาชิคาชิ- โก เท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**