ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์แฟนคลับ  ตามกรี๊ด  >///< (TN)

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์แฟนคลับ ตามกรี๊ด >///< (TN)


ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP89XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด เล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ
- ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุที่ถูกหิมะปกคลุมสวยงาม
- นั่งกระเช้าชมววิยามค่ำคืนเมืองฮาโกดาเตะ
- สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
- ฟรี !! ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน
**พิเศษ !!! ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินชิโตเซะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่  3    :  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ- ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวม กระเช้า ) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ- เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

วันที่  4    :  เมืองฟุราโน่ – สุนัขลากเลื่อน – อิสระเล่นสกี ณ ชิคิไซโนะโอกะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์

วันที่  5    :  ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่  6    :  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**