ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เปิดซุปตัวซุปตาร์... ฮาร์บิ้น (TN)

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เปิดซุปตัวซุปตาร์... ฮาร์บิ้น (TN)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : China
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

- ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งยิ่งใหญ่
- สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หมู่บ้านหิมะ
- ถ่ายรูปโบสถเ์ซ็นโซเฟีย+อนุสาวรีย์ฝั่งหง
- เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์
- พระราชวงัโบราณเสิ่นหยาง+สวนเสือโคร่งไซบีเรีย
**พิเศษ!! นั่งรถไฟ HIGN SPEED TRAIN

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว

วันที่  3    :  ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง) - ชมเทศกาลแกะสลักหิมะน้ำแข็ง สวนเสือโคร่งไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART

วันที่  4    :  ร้านสินค้าพื้นเมือง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนคนเดินจงหยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน ถนนโบราณกวนตง

วันที่  5    :  ฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูง-เสิ่นหยาง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนคนเดินจงเจีย

วันที่  6    :  ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดใน โปรแกรม**