ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 4 วัดดัง (BS)

มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 4 วัดดัง (BS)


ราคาเริ่มต้น 4,499 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Myanmar
  ระยะเวลา : 1 วัน
  สายการบิน : NOK AIR
  ช่วงเวลา : มิถุนายน - กันยายน 2562

- ทัวร์พม่า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
- ชมและสักการะ นมัสการพระนอนตาหวาน
- นมัสการขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
- สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี
** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ– ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**