ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SUPER SHOCK !! พม่า ย่างกุ้ง (BS)

SUPER SHOCK !! พม่า ย่างกุ้ง (BS)


ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Myanmar
  ระยะเวลา : 1 วัน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : เมษายน - มิถุนายน 2562

- ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง
- นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง คู่บ้านคู่เมือง
- สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ”
- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนตาหวาน
- สักการะขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ 
** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**