ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO LOVING COLD (ZE)

TOKYO LOVING COLD (ZE)


ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP02SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ตะลุยหิมะนุ่มๆที่ลานสกีฟูจิเท็น
- หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคแหล่งน้ำบริสุทธิ์
- ขอพร วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ในกรุงโตเกียว
- ถ่ายภาพแลนด์มาร์กใหม่หอคอยโตเกียวสกายทรี
- นมัสการขอพร วัดอาซากุสะ+วัดนาริตะซัง
- ลิ้มรสไข่ดำที่เชื่อว่าทำให้อายุยืน หุบเขาโอวาคุดานิ
- ถ่ายภาพคู่กับแลนด์มาร์คเทพีเสรีภาพที่โอไดบะ
- ช้อปปิ้งจุใจ ถนนนาคามิเซ+ย่านชินจุกุ+อาราจุกุ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ– ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ลานสกีฟูจิเท็น – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น- วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ  - ดิวตี้ฟรี

วันที่  4    :  วัดนาริตะซัง – ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลล์

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**