ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

CHERRY BLOSSOM IN NAGOYA TAKAYAMA (ZE)

CHERRY BLOSSOM IN NAGOYA TAKAYAMA (ZE)


ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP01XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต ทาคายาม่า  
- ชม วัดคินคะคุจิ+ลิ้มรสซอฟครีมขึ้นชื่อ Kinkaku
- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ+ชม ศาลโทริอิซุ้มประตูสีแดง
- ชมเทศกาล ซากุระ บานสะพรั่ง บริเวณแม่น้ำซาไก
- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ+ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
- ปราสาทคิโยสึ+จุดชม ซากุระ ณ ปราสาทนาโกย่า
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบู+ปิ้งย่างยากินิคุ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

วันที่  3    :  กิฟุ - ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่า ซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้

วันที่  4    :  ปราสาทคิโยสึ- ชมซากุระ ณ ปราสาทนาโกย่า - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

วันที่  5    :  สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**