ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO SAKURA STRONG (ZE)

TOKYO SAKURA STRONG (ZE)


ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZETN03XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม - เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชม ซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
- แลนด์มาร์กแห่งใหม่ หอคอยโตเกียวสกายทรี
- ชม วัดอาซากุสะ+หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
- สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ
- ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ+ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาริตะ -ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ– ชมซากุระ ณ อูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิคาจิ– ดิวตี้ฟรี- ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**